Fresh Cloud ™ Storage Insights

FreshCloud ™ Storage Insights je tehnologija koja upotpunjuje postojeće metode praćenja uskladištene jabuke u hladnjačama različitog tipa.

Ova tehnologija se zasniva na uzimanju uzoraka vazduha iz komore, merenju  i tumačenju isparljivih jedinjenja prisutnih u atmosferi rashladnih komora tokom sezone skladištenja. Isparljiva jedinjenja nastaju kao rezultat metabolizma voća. Svake tri nedelje sprovodi se kvantitativna i kvalitativna analiza isparenja kako bi se prikazale promene koje se događaju u plodu, a koje su izuzetno koristan alat koji nam pomaže u donošenju odluka o momentu otvaranju komore i početku prodaje jabuke.

FreshCloud ™ Storage Insights  se primenjuje u komorama s normalnom  i kontrolisanom atmosferom. U komorama u kojima se nalazi  jabuka tretirana ili netretirana sa SmartFresh ™ ProTabs-om, kao i jabuka  iz organske ili konvencionalne proizvodnje.

Tumačenje FreshCloud ™ Storage Insights pokazatelja

Tumačenjem indeksa dobija se informacija o potencijalu jabuke iz određene komori za čuvanje.

FreshCloud Storage Insight je kvalitativni sistem koji putem algoritma analizira prisustvo, vrstu i koncentraciju proizvedenih isparljivih jedinjenja uzorkovanih na svake tri nedelje iz rashladne komore. Algoritam analizirane podatke pretvara u numeričku vrednost – Index prema kom se komore razvrstavaju u tri kategorije.

Komora opisana kroz ZELENI index ukazuje na mali rizik tokom skladištenja jabuke, pa je samim tim potencijal za duže čuvanje veći.

Komora opisana kroz ŽUTI index ukazuje na povećanje metaboličke aktivnosti voća. Ukoliko pomenuta metabolička aktivnost voća bude potvrđena i u naknadnoj analizi, onda index upućuje na rizik pojave simptoma biotskih ili fizioloških bolesti tokom  dužeg skladištenja jabuke.

Komore označene crvenim indeksom pokazuju povećano prisustvo  voća sa simptomima fizioloških ili biotskih bolesti.  Ako se crveni indeks zadrži i nakon naredne analize, predlaže se brzo otvaranje  te komore i prodaja jabuke pre nego što se procenat oštećenja poveća.

Usluga AgroFresh-a i Glory Fruit-a

FreshCloud ™ Storage Insights tehnologija je sada dostupna za sve komercijalne  rashladne komore u Srbiji.

  • Kvalifikovano osoblje  uzorkuje vazduh iz komora na svake 3 nedelje  tokom skladištenja jabuke, vrši analize i tumači rezultate merenja.
  • Prisutnost isparljivih jedinjenja u svakoj komori za skladištenje analizira se kvantitativno i kvalitativno.
  • Određivanje i ažuriranje indeksa  se vrši na svake 3 sedmice, nakon svakog uzorkovanja.

Korisnik usluge ima pristup podacima preko platforme FreshCloud ™ Storage Insights putem web stranice www.freshcloud.report

српски